คณะผู้บริหาร
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวเอื้อมเดือน อรกูล
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางกุสุมา แก้วไวยุทธ
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางสาวพนากรณ์ รอดผล
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวณัฐฐิณี โอสถพรหมมา
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดนครปฐม
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

นครปฐมเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ (ดู: 13)

17 มี.ค. 61 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ...

หนังสือราชการจากกรมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่