คณะผู้บริหาร
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวเอื้อมเดือน อรกูล
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางกุสุมา แก้วไวยุทธ
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางสาวพนากรณ์ รอดผล
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวณัฐฐิณี โอสถพรหมมา
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดนครปฐม
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

เปิดตลาดต้องชม “ตลาดบางหลวง ร.ศ.122” รุกการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ดู: 20)

30 ก.ย. 60 ที่ ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม “ตลาดบางหลวง ร.ศ.122” ที่นายเลิศหล้า นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐมได้จัดขึ้น ทั้งนี้ดาบตำรวจ บำรุงวิมูลชาติ นายกเทศบาลตำบลบางหลว...

หนังสือราชการจากกรมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่