ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

พิมพ์

 enlightened ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน enlightened

เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง 

และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

alt

alt