แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565

พิมพ์

enlightened ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน enlightened

เรื่อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการ อบต.ห้วยด้วน

alt

alt